Regulamin Volleyball Motor Skills

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług treningowych drogą elektroniczną za pośrednictwem www.volleyms.pl dalej jako „Regulamin”, z uwzględnieniem: przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług”), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019.134 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki świadczenia usług treningowych i dietetycznych, w zakresie rozpisywania planów treningowych oraz doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych, zawieranych drogą elektroniczną w ramach platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.volleyms.pl prowadzonej przez: Plan.B – Bartosz Wojtal, ul.Zana 13 m.116, 42-200 Częstochowa, NIP:5732902271
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a) Usługodawca:
TRENER TOMASZ GŁÓD
ul. Jana Kilińskiego 10/7
28-200 Staszów
NIP: 8661745422
REGON: 389356238
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Usługodawcy;
c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
d) Platforma – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.volleyms.pl
e) Pakiet – zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta
f) Usługi – usługi treningowe świadczone drogą elektroniczną w zakresie treningu przygotowania motorycznego i usługi układania jadłospisów dietetycznych na zasadzie współpracy indywidualnej przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez stronę www.volleyms.pl
g) Konto Klienta – zbiór informacji i ustawień utworzonych dla Klienta w ramach Platformy Usługodawcy. Klient może wykorzystywać konto do zarządzania usługami.
h) Współpraca – współdziałanie pomiędzy Usługodawcą, a Klientem w celu realizacji celów treningowych oraz dietetycznych.
3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie Klientom pod adresem strony internetowej: www.volleyms.pl w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku trwałym lub innym nośniku w każdej chwili.

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
c) aktywne konto poczty e-mail
2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty elektronicznej,
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg etc.
3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Klient, poprzez wypełnienie formularza personalnego, może utworzyć w Platformie swoje indywidualne konto. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Platformie świadczona jest przez czas nieokreślony, Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy: volleyballmotorskills@gmail.com

§ 3. Rodzaje, zasady i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki współpracy

1. Usługodawca oferuje usługi w zakresie rozpisywania planów treningowych oraz dietetycznych dla siatkarzy oraz konsultacji treningowych i dietetycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług oraz możliwości podjęcia współpracy prezentowane są na stronie internetowej:
www.volleyms.pl 2. Miesięczna opieka nad Klientem prowadzona jest przez certyfikowanych trenerów, fizjoterapeutę, masażystę oraz dietetyka.
3. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Platformie oraz uiszczenia opłaty. Nabycie usługi wymaga utworzenia konta w Platformie.
4. Klient w zależności od wykupionego pakietu otrzymuje miesięczną opiekę w postaci indywidualnie dobranego planu treningowego, analizy testów funkcjonalnych, analizy ich wyników, spotkania online z analizą planu, indywidualnego spotkania w Body Condition Center, indywidualnie dobranej diety i suplementacji, dzienniczka treningowego w wersji elektronicznej, konsultacji w każdej sprawie dotyczącej treningu oraz dostęp do zamkniętej grupy Volleyball Motor Skills na Facebook’u.
5. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
6. Plan treningowy, dietetyczny i suplementacyjny są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta. Wszystkie podane dane podczas uzupełniania formularza medyczno-treningowego powinny być zgodne z prawdą. Zatajenie informacji o aktualnym stanie zdrowia, może wiązać się z nieodpowiednim przygotowaniem planu treningowego, dietetycznego czy suplementacyjnego, za który Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
7. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Klienta.
8. Warunkiem uczestnictwa we współpracy miesięcznej jest:
a) akceptacja regulaminu,
b) wykupienie jednorazowego pakietu wg. aktualnego cennika,
c) oświadczenie Klienta o podjęciu treningu na własną odpowiedzialność
d) dostarczenie przez Klienta wszystkich niezbędnych do rozpoczęcia współpracy dokumentów (formularz treningowo-medyczny, nagrania video, dokumenty medyczne, związane ze stanem zdrowia Klienta) uzależnionych od wybranego pakietu
9. Klient wykonuje treningi samodzielnie, na siłowni, w domu, na świeżym powietrzu lub w Body Condition Center (Częstochowa), w zależności od wybranego pakietu.
10. Każdy pakiet ważny jest przez 1 miesiąc kalendarzowy, od daty otrzymania pierwszego planu treningowego/dietetycznego drogą mailową.
11. Klient otrzymuje plan treningowy/dietetyczny drogą mailową, w formie PDF z dokładnym opisem ćwiczeń oraz dostępem do filmów prezentujących technikę wykonania ćwiczeń.
12. Opłatę za dany pakiet Klient zobowiązany jest uiścić z góry za pomocą płatności internetowych Przelewy24, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
13. Plan treningowy/dietetyczny zostanie przesłany do Klienta, maksymalnie do 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
14. W przypadku niewykorzystania wykupionego pakietu w pełni (m.in. pominięcie konsultacji) z winy Klienta, w ustalonym odgórnie terminie trwania współpracy, klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
15. W przypadku choroby, kontuzji, operacji, wypadku samochodowego bądź innej sytuacji losowej (wymagany dokument potwierdzający), dany pakiet
może zostać zawieszony i odblokowany we wcześniej uzgodnionym momencie. 16. Jeżeli Klient nie wykorzysta wykupionego pakietu przed upływem 1 miesiąca kalendarzowego, abonament miesięczny nie zostaje przedłużony. Pakiet zostaje uznany za przeprowadzony i nie może być przesunięty na inny termin.
17. W razie chęci przedłużenia współpracy, należy dokonać wpłaty najpóźniej 7 dni przed zakończeniem danego pakietu, aby trener/dietetyk mógł przygotować modyfikacje planu lub stworzyć nowy oraz aby Klient miał płynność treningową/ żywieniową.
18. W zależności od pakietu, po każdym pakiecie treningowym, Klient przesyła trenerowi lub dietetykowi drogą mailową zdjęcia sylwetki (przodem, bokiem i tyłem w bieliźnie), pomiary obwodów ciała (obwód klatki piersiowej – wysokość sutków, obwód ramienia – najszerszy punkt na ramieniu, obwód brzucha – wysokość pępka, obwód bioder – wysokość kolców biodrowych przednich górnych, obwód uda – najszerszy punkt na udzie, obwód podudzia – najszerszy punkt na podudziu), masę ciała oraz wybrane testy motoryczne, w celu monitorowania efektów treningów.
19. W razie wątpliwości i pytań, w zależności od wykupionego pakietu, Klient ma stały kontakt z trenerem/dietetykiem. Wszelkie pytania można kierować drogą mailową lub umówić się na rozmowę telefoniczną/wideo rozmowę przez wybraną platformę komunikacyjną.
20. Klient powinien wypełnić skrupulatnie cały formularz treningowo-medyczny, aby uskutecznić przygotowanie planu treningowego, dietetycznego oraz informować trenera na bieżąco o różnego rodzaju dolegliwościach/problemach, które pojawiają się w trakcie treningu lub po każdym jego odbyciu.
21. W przypadku pojawienia się nietypowych dolegliwości bólowych u podopiecznego podczas treningu, może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone (pakiet zostaje zawieszony) do czasu postawienia przez lekarza diagnozy i zgody dotyczącej powrotu do treningów.
22. Każde niezastosowanie się do regulaminu, może być podstawą do rozwiązania współpracy między trenerem/dietetykiem, a Klientem.

§ 4.Rozpatrywanie reklamacji oraz warunki odstąpienia od współpracy

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.
2. Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacje należy zgłaszać wysyłając e-mail na adres kontakt@volleyms.pl z informacją w tytule wiadomości „Reklamacja” lub listownie na adres Usługodawcy.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację złożoną przez Klienta, udzielając odpowiedzi drogą mailową niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji do Usługodawcy.
4. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o prawach konsumenta.
5. Klient zapoznając się z niniejszym regulaminem przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że w sytuacji gdy Usługodawca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, to po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
6. Klient ma również możliwość skierowania sprawy do:
a) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą,
c) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do którego statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,
d) sądu powszechnego.
7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd I instancji, w którego okręgu Usługodawca ma siedzibę. Klient może również skorzystać z tzw. właściwości przemiennej określonej w art. 33 i 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018.1360 z późniejszymi zmianami).

§ 5.Prawa autorskie

1. Wszelkie utwory dostępne w Platformie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i są objęte ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z późniejszymi zmianami).
2. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
3. Informacje treningowe, medyczne lub zdrowotne zamieszczone w Platformie pochodzą wyłącznie od wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych trenerów, fizjoterapeuty, masażysty oraz dietetyka klinicznego, za wyjątkiem informacji określonych wyraźnie w Platformie, jako pochodzących od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych.

§ 6. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 7.Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plan.B – Bartosz Wojtal, ul.Zana 13 m.116, 42-200 Częstochowa, NIP:5732902271
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Administratorem danych osobowych, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji Usług składanych w Platformie, w celach marketingowych, w celu dostarczenia Usługi, w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz w celu archiwizacji
3. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Platformie, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. pkt. b) RODO. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
a) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
b) innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora danych osobowych w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Administratorem danych osobowych w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
a) dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
b) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c) dane dla celów marketingowych:
i. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
ii. do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody,
iii. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora danych osobowych,
iv. do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
d) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, Administrator danych osobowych nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z realizacją Usługi.
10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa

§ 8.Warunki dodatkowe

1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
c) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania Platformy, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
5. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo do zaprzestania działania Platformy w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania działania Platformy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.
7. Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania indywidualnego konta użytkownika na serwisie osobom trzecim.

§ 9.Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Platforma poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w obowiązujących przepisach prawa.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2021 roku
Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu www.volleyms.pl
Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy www.volleyms.pl. Zagrożenie mogą wystąpić jedynie potencjalne, jednakże powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
• złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
• programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
• spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
• wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
• włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
• włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
• aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
• nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
• czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, − wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
• regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
• szyfrowanie transmisji danych,
• instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
• używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Załącznik nr 2 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient może również
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Można również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub też jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy www.volleyms.pl. W przypadku skorzystania z tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy dostępne na trwałym nośniku, np. za pośrednictwem poczty e-mail.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klientowi zwracane są niezwłocznie wszystkie otrzymane przez Usługodawcę od Klienta płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji lub przelewem na wskazane konto. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Klient może odstąpić od umowy, ale spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy prawo o konsumentach.

Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
1. Adresat
Plan.B – Bartosz Wojtal Zana 13/116 42-200 Częstochowa volleyballmotorskills@gmail.com
2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (*) – Data zawarcia umowy (*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.